You are not logged in.

Sagi.no Dreambox.no
X-SatKristiansand Danseklubb

  • "Master Admin" started this thread

Posts: 7

Date of registration: Nov 4th 2006

Location: De Nada

  • Send private message

1

Saturday, November 4th 2006, 1:28pm

Til NDS / CD / VIA og dere andre som ulovlig er medlemmer her på Digsat !


Til NDS / CD / VIA og dere andre som ulovlig er medlemmer her på Digsat !


Vi ber dere spesielt om å lese hva som står i regel nummer 1 her på Digsat.net
Board Rules


1. Tilgang til og pålogging på noen av digsat.net sine nettsider, spesielt forumet, er strengt forbudt for
følgende personer og grupper.
Ansatte hos Canal Digital (alle land), NDS (alle land), Viasat (alle land), Irdeto access Europe,
Premiere-World, STOP og alle andre anti pirat firmaer organisasjoner eller individer som arbeider
eller representerer disse ovenstående firmaer eller organisasjoner.
Ikke fordi vi gjør noe galt eller skjuler noe, men simpelthen fordi vi ikke ønsker å bli plaget og oppringt
av dere hele tiden.


Vi vet at dere er her inne, og vi vet at medlemmer / moderatorer og andre blir plaget av dere,
med både Pms, mail og ikke minst telefoner.
Dere krenker på denne måten Amerikansk lov, privatlivets fred for de det gjelder,
samt at dere antagelig også driver med ulovlig IP overvåking av medlemmer.

Dette er forbudt i de Nordiske land, og det er også strengt forbudt og krenkende i forhold til amerikansk lov.
Dere er underlagt både Nordiske lover, men også de Amerikanske siden alle data på Digsat er hostet på egen server
i USA.

Dere har heller ingen som helst funksjon med juridske rettigheter, politifunksjoner eller tilsvarende.
Ergo så er det dere og deres arbeidsgivere som her bryter loven.


Vi vil nå iverksette tiltak for å finne ut hvem alle dere er.
Vi har noen navn, 1 norsk, 1 dansk og en svensk medarbeider vil bli kontaktet om øvrig trakassering av medlemmer
ikke blir stoppet umiddelbart.

Til våre medlemmer så ønsker vi at dere gjør følgende når dere blir kontaktet:
1. Få fullt navn, telefonnummer til den som ringer.
2. Be om å få navn og telefonnummer til oppdragsgiver for den som ringer.
3. Be om å få utlevert alle data dem har samlet på deg som person, umiddelbart og i følge Personvernlovgivning
http://www.saftonline.no/innsyn/
4. Overbring all info dere kan om oppringer/kontaktperson til våre Administratorer.
Da ønsker vi absolutt alle tenkelige data på person, IP, mail, oppdragsgiver med mer.


Vi kommer til å bringe dette videre, og vi har allerede diskutert saken med at vår disclaimer er iht
Amerikansk lov med det firma som vi har kjøpt server av.


Dette er ikke fordi at vi har noe å skjule, men vi tolerer ikke denne type trakkasering av våre medlemmer og
privatlivets fred.


Master Admin
Digsat.net

  • "Master Admin" started this thread

Posts: 7

Date of registration: Nov 4th 2006

Location: De Nada

  • Send private message

2

Sunday, March 18th 2007, 1:58am

RE: Til NDS / CD / VIA og dere andre som ulovlig er medlemmer her på Digsat !

Norsk Lov Sier følgende om disse overgrep :
Ref: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiztldren…14-031-003.html

Kapittel III. Informasjon om behandling av personopplysninger

§ 18. Rett til innsyn

Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar, og kan kreve å få følgende informasjon om en bestemt type behandling:
a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant,
b) hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter,
c) formålet med behandlingen,
d) beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som behandles,
e) hvor opplysningene er hentet fra, og
f) om personopplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker.

Dersom den som ber om innsyn er registrert, skal den behandlingsansvarlige opplyse om
a) hvilke opplysninger om den registrerte som behandles, og
b) sikkerhetstiltakene ved behandlingen så langt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Den registrerte kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen i første ledd bokstav a - f i den grad dette er nødvendig for at den registrerte skal kunne vareta egne interesser.

Retten til informasjon etter annet og tredje ledd gjelder ikke dersom personopplysningene behandles utelukkende for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål og behandlingen ikke får noen direkte betydning for den registrerte.

§ 19. Informasjonsplikt når det samles inn opplysninger fra den registrerte

Når det samles inn personopplysninger fra den registrerte selv, skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak først informere den registrerte om
a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant,
b) formålet med behandlingen,
c) opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker,
d) det er frivillig å gi fra seg opplysningene, og
e) annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter loven her på best mulig måte, som f.eks. informasjon om retten til å kreve innsyn, jf. § 18, og retten til å kreve retting, jf. § 27 og § 28.

Varsling er ikke påkrevd dersom det er på det rene at den registrerte allerede kjenner til informasjonen i første ledd.

§ 20. Informasjonsplikt når det samles inn opplysninger fra andre enn den registrerte

En behandlingsansvarlig som samler inn personopplysninger fra andre enn den registrerte selv, skal av eget tiltak informere den registrerte om hvilke opplysninger som samles inn og gi informasjon som nevnt i § 19 første ledd så snart opplysningene er innhentet. Dersom formålet med innsamling av opplysningene er å gi dem videre til andre, kan den behandlingsansvarlige vente med å varsle den registrerte til utleveringen skjer.

Den registrerte har ikke krav på varsel etter første ledd dersom
a) innsamlingen eller formidlingen av opplysningene er uttrykkelig fastsatt i lov,
b) varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller
c) det er på det rene at den registrerte allerede kjenner til informasjonen varslet skal inneholde.

Når varsling unnlates med hjemmel i bokstav b, skal informasjonen likevel gis senest når det gjøres en henvendelse til den registrerte på grunnlag av opplysningene.

§ 21. Informasjonsplikt ved bruk av personprofiler

Når noen henvender seg til eller treffer avgjørelser som retter seg mot den registrerte på grunnlag av personprofiler som er ment å beskrive atferd, preferanser, evner eller behov, f eks som ledd i markedsføringsvirksomhet, skal den behandlingsansvarlige informere den registrerte om
a) hvem som er behandlingsansvarlig,
b) hvilke opplysningstyper som er anvendt, og
c) hvor opplysningene er hentet fra.

§ 22. Rett til informasjon om automatiserte avgjørelser

Hvis en avgjørelse har rettslig eller annen vesentlig betydning for den registrerte og fullt ut er basert på automatisk behandling av personopplysninger, kan den registrerte som avgjørelsen retter seg mot, kreve at den behandlingsansvarlige gjør rede for regelinnholdet i datamaskinprogrammene som ligger til grunn for avgjørelsen.

§ 23. Unntak fra retten til informasjon

Retten til innsyn etter § 18 og § 22 og plikten til å gi informasjon etter § 19, § 20 og § 21 omfatter ikke opplysninger som
a) om de ble kjent, ville kunne skade rikets sikkerhet, landets forsvar eller forholdet til fremmede makter eller internasjonale organisasjoner,
b) det er påkrevd å hemmeligholde av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger,
c) det må anses utilrådelig at den registrerte får kjennskap til, av hensyn til vedkommendes helse eller forholdet til personer som står vedkommende nær,
d) det i medhold av lov gjelder taushetsplikt for,
e) utelukkende finnes i tekst som er utarbeidet for den interne saksforberedelse og som heller ikke er utlevert til andre,
f) det vil være i strid med åpenbare og grunnleggende private eller offentlige interesser å informere om, herunder hensynet til den registrerte selv.

Opplysninger etter første ledd bokstav c kan på anmodning likevel gjøres kjent for en representant for den registrerte når ikke særlige grunner taler mot det.

Den som nekter å gi innsyn i medhold av første ledd må begrunne dette skriftlig med presis henvisning til unntakshjemmelen.

Kongen kan gi forskrift om andre unntak fra innsynsretten og informasjonsplikten og om vilkår for bruk av innsynsretten.

§ 24. Hvordan informasjonen skal gis

Informasjonen kan kreves skriftlig hos den behandlingsansvarlige eller hos dennes databehandler som nevnt i § 15. Før det gis innsyn i opplysninger om en registrert, kan den behandlingsansvarlige kreve at den registrerte leverer en skriftlig og undertegnet begjæring.

Databasen sist oppdatert 16. mars 2007

  • "Master Admin" started this thread

Posts: 7

Date of registration: Nov 4th 2006

Location: De Nada

  • Send private message

3

Sunday, March 18th 2007, 2:30am

Dette sier Datatilsynet i Norge

Utlevering av personopplysninger fra Telenorhttp://www.datatilsynet.no/templates/Page____819.aspx


Utlevering av personopplysninger fra Telenor
print
Først publisert i Datatilsynets tidsskrift SPOR 1/2000

I en tvist mellom påtalemyndigheten og Telenor Nextel uttalte Datatilsynet seg om de personvernmessige sider i saken. Tvisten dreier seg om hvilken framgangsmåte som må brukes og hvilke vilkår som må foreligge for at utlevering av opplysninger skal kunne finne sted.

Påtalemyndigheten har krevd å få tilgang på navn og telefonnummer til den av Telenor Nextels Internettkunder som var koplet til Internett med et såkalt vertsnavn på et bestemt tidspunkt. Vertsadressen refererer til et dynamisk IP-nummer, som fører fram til kunden og telefonnummeret Internettilknytningen er gjort på.

Hovedspørsmålet i tvisten har vært hvorvidt påtalemyndigheten kan få tilgang til opplysningene uten å få tillatelse fra Post- og teletilsynet eller etter rettens kjennelse. Tvisten handler ikke om påtalemyndigheten i forbindelse med etterforskningen av et straffbart forhold kan få tilgang til opplysningene.

Bør innhente rettens kjennelse
Knut-Brede Kaspersen er leder av Datatilsynets juridiske seksjon. Han påpeker at Datatilsynets oppfatning er at påtalemyndigheten bør innhente rettens kjennelse før tilgang gis.

- Telekommunikasjonsloven § 9-3 åpner for innhenting av opplysninger til annet politiarbeide enn etterforskning av mistanke om et konkret straffbart forhold. Bestemmelsen er spesiell ved at det ikke er noen utenforliggende myndighet som kontrollerer at innhentingen av opplysninger er i overensstemmelse med lovens vilkår. Å gi påtalemyndigheten en slik tilgang vil være å åpne for en generell overvåking som vesentlig innskrenker den enkelte borgers frihet og som strider mot grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper, sier Kaspersen.

Ikke konsekvens
Datatilsynet er også av den oppfatning at hvis det ikke skal avkreves kjennelse for tilgang til identiteten bak IP-adresser vil det mangle konsekvens i systemet.

- Dette mener vi fordi unntaket i bestemmelsen ikke omfatter trafikkdata om den enkelte telekunde i andre kommunikasjonssystemer, som for eksempel mobil- og fastlinjetelefoni. I disse tilfellene må påtalemyndighetene ha rettens kjennelse for å få tilgang på opplysningene. Spesielt merkelig blir det dersom mobiltelefonsamtaler rutes innom et IP-nettverk. I slike tilfeller vil valg av teknologi være avgjørende for om unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse eller ikke. Det har neppe vært lovgivers intensjoner, sier Knut-Brede Kaspersen. .

- At det også kan reises tvil om hvorvidt koplingen av data fra Internett og den flyktige IP-adressen fører fram til riktig person, tilsier også at det bør være en rettslig forhåndskontroll, fastslår han.

Høyesterett behandlet saken i desember 1999. Kjæremålet fra Telenor Nextel ble forkastet. Politiet kan få tilgang til brukeridentitet uten å innhente tillatelse fra Post- og Teletilsynet eller rettens kjennelse på forhånd.